Dla akcjonariuszy

4 wezwanie pismo 04.12.2020

04.12.2020

Zarząd DENTAL NANOTECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Czajek 5 lok 2 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385607, Sąd przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, NIP 954-272-47-62, kapitał zakładowy 4.000.000,00 zł (opłacony w całości), informuje , że złożył w dniu 10.12.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpis ogłoszenia o następującej treści:

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Dental Nanotechnology S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: przy ul. Czajek 5 lok 2, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźć na stronie internetowej spółki www.dentalnt.com lub pod numerem telefonu 32 205 16 58.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

3 wezwanie pismo 13.11.2020

13.11.2020

Zarząd DENTAL NANOTECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Czajek 5 lok 2 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385607, Sąd przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, NIP 954-272-47-62, kapitał zakładowy 4.000.000,00 zł (opłacony w całości), informuje , że złożył w dniu 13.11.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpis ogłoszenia o następującej treści:

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Dental Nanotechnology S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: przy ul. Czajek 5 lok 2, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźć na stronie internetowej spółki www.dentalnt.com lub pod numerem telefonu 32 205 16 58.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

2 wezwanie pismo 19.10.2020

19.10.2020

Zarząd DENTAL NANOTECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Czajek 5 lok 2 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385607, Sąd przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, NIP 954-272-47-62, kapitał zakładowy 4.000.000,00 zł (opłacony w całości), informuje, że w dniu 19.10.2020 r. złożył w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o następującej treści:

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Dental Nanotechnology S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: przy ul. Czajek 5 lok 2, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźć na stronie internetowej spółki www.dentalnt.com lub pod numerem telefonu 32 205 16 58.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

1 wezwanie pismo 23.09.2020

23.09.2020

Zarząd DENTAL NANOTECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Czajek 5 lok 2 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385607, Sąd przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, NIP 954-272-47-62, kapitał zakładowy 4.000.000,00 zł (opłacony w całości), informuje, że złożył w dniu 30.09.2020 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o następującej treści:

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Dental Nanotechnology S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: przy ul. Czajek 5 lok 2, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźć na stronie internetowej spółki www.dentalnt.com lub pod numerem telefonu 32 205 16 58.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30.09.2020 roku

26.08.2020

Zarząd DENTAL NANOTECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Czajek 5 lok 2 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385607, Sąd przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, NIP 954-272-47-62, kapitał zakładowy 4.000.000,00 zł (opłacony w całości), zawiadamia że zgodnie z prawem nakazanym ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Rocznik 2020 Numer 170/2020 (6060) z 1 września 2020 r., Pozycja 43838.

Zarząd DENTAL NANOTECHNOLOGY S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.399 § 1 k.s.h. i §19 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.09.2020 roku, na godzinę 10:00 w budynku GWSH przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 5 Aula Główna w Katowicach.

PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENTAL NANOTECHNOLOGY S.A.

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 do
  31.12.2019 roku, oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego
  za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
  01.01.2019 do 31.12.2019
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od
  01.01.2019 do 31.12.2019 roku, wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od
  01.01.2019 do 31.12.2019
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, przedstawienie i rozpatrzenie
  sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki, przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o pokrycie
  straty
 8. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, oraz sprawozdania
  Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty
 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty
 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki w
  związku z wykonywaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2019
 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki w związku z
  wykonywaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 roku
 13. Powzięcie uchwały o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu
  prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki
 14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie Zgromadzenia

Z poważaniem
Prezes Zarządu – Tadeusz Borczyk

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu